Általános szerződési feltételek
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Mózes Zsolt Károly családi gazdálkodó (adószáma: 73575463-2-33; továbbiakban: Szolgáltató) és a mozesfarm.hu által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Mózes Zsolt Károly családi gazdálkodó telephely címe: 2340 Kiskunlacháza, Móricz Zsigmond utca 53
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.mozesfarm.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: MózesFarm.hu) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A MozesFarm.hu áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") szabályozza, az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben előírt tájékoztatást a jelen ÁSZF "3. Megrendelés" pontja tartalmazza.
1.2. A MozesFarm.hu áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. A MozesFarm.hu áruház szolgáltatásait bármilyen természetes és jogi személy jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését, jelen ÁSZF elfogadását, a szállítási, majd fizetési mód kiválasztását követően, a "Rendelés megerősítése" gombra kattintva jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet az Ügyfél a Szolgáltatóeresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon). A szerződések tartalmáról a Szolgáltató az Ügyfél írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt.
1.5. A Szolgáltató nem veti alá magát magatartási kódex rendelkezéseinek.
2. Regisztráció
2.1. A regisztráció, a vásárlás folyamán lehetséges, egy érvényes e-mail cím megadását követően kerülhet sor a regisztrációra. Regisztrációnál egy valós e-mail cím, név és egy választott jelszó megadása szükséges. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk.
Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. A regisztráció nem kötelező a vásárlás folyamán!
2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli továbbá felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Az ügyfél jelszavát Szolgáltató titkosítva tárolja, így elfelejtett jelszó esetén csak új jelszó kérhető.. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, az "Adataid" menüpont alatt van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a weboldalon megadott telefonszám(ok)on, vagy központi e-mail címen (gazda@mozesfarm.hu) van lehetőség.
2.3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni a szolgáltató részére küldött e-mail üzenettel.
2.4. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Ügyfél köteles a személy adatait folyamatosan frissíteni és adatváltozás esetén azt a Szolgálató részére bejelenti, amennyiben az a teljesítéshez vagy egyéb jogos érdek érvényesítéséhez szükséges.
3. Megrendelés
3.1. A Webshop szolgáltatás területi hatálya: A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A MózesFarm.hu a Főoldalon meghatározott területekre címzett megrendeléseket fogad el. Egyedi szállítási igény kapcsán, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az gazda@mozesfarm.hu email címen, vagy a +36-70-522-5823 telefonszámon. A megrendelés tartalmát pénteki kiszállítás esetén szerda reggel 10:00-ig lehet e-mailben módosítani illetve törölni. Ezen határidőt követően a leadott és visszaigazolt megrendelést elektronikusan már nem lehet törölni, azt a felhasználó - a minőségi kifogás, illetve termékhelyettesítés esetét kivéve - köteles átvenni és kifizetni. A szolgáltató fenntartja magának a felhasználó fiókjának törlésére vonatkozó jogát, amennyiben a felhasználó olyan áru átvételét tagadja meg, amely a leadott megrendelésnek megfelelő és kifogástalan minőségű, vagy amennyiben a felhasználó a megrendelés kiszállításakor nem tartja magát a megrendelés átvételére vonatkozó időponthoz, illetve helyszínhez és ezzel várakozásra kényszeríti a kiszállítót. Amennyiben a felhasználó a megrendelés kiszállításakor nem tartja magát a megrendelés átvételére vonatkozó időponthoz, illetve helyszínhez és ezzel többletköltséget okoz a Szolgáltatónak (pl: ismételt kiszállítás, parkolási bírság), a felhasználó köteles ezen többletköltséget a Szolgáltatónak megtéríteni. A felhasználó törlésére az esetben is sor kerül, ha számláját nem egyenlíti ki, illetve felszólító levelünkre nem reagál 8 naptári napon belül.

A rendelést legkésőbb, a kiszállítás napját megelőző napon lehetséges módosítani, vagy lemondani.
3.2. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel vegye velünk a kapcsolatot a weboldalon megadott elérhetőségeink valamelyikén, és készséggel állunk rendelkezésére ezek megválaszolásában. Amennyiben a weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél részletesebb információra van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal megadott elérhetőségeink bármelyikén.

Termékek származási helye, hűtést igénylő termékek szállítása:

A szolgáltató minden esetben hazai (MAGYAR) előállítású és hazai termelésű élelmiszereket forgalmaz. Az időjárási körülmények például a téli fagyos hónapok során bizonyos termékeink kikerülhetnek a kínálatunkból. Minden ilyen esetben igyekszünk jelölni, illetve előzetesen tájékoztatni vásárlóinkat. A weboldalon minden áru és termék származási helye Magyarország.

Minden egyes hűtést igénylő termék szállításához a törvényi előírásoknak megfelelő HACCP hűtődobozt és jégakut használ a szolgáltató.
3.3. A vételár mindig a kiválasztott termék bruttó ára. A termékek vételára tartalmazza a kiszállítás költségét. Ha mégis van kiszállítási költség, a kosár tartalma megjeleníti azt. A megrendelés lezárása előtt a fizetési mód kiválasztásakor jelenik meg a rendelés általános forgalmi adóval növelt bruttó összértéke, melyet az Ügyfél a "Rendelés elküldése" gombra kattintással fogad el. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.
3.4. Szolgáltató a megrendelt árut a visszaigazolás szerinti szállítási határidővel házhoz szállítja saját szállítóeszközzel. Megrendelés esetén a kiszállítás díját az Ügyfél viseli oly módon, hogy annak pontos mértéke a megrendeléskor feltüntetésre kerül. Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A megrendelés lezárását követően a Szolgáltató kapcsolatba lép az Ügyféllel a rendelés részleteinek egyeztetése érdekében, melynek során a kiszállítás pontos díja az Ügyféllel megbeszéltek alapján változhat.
3.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os, illetve téves helyiérték megadás miatt nagyságrendekkel eltérő árra –, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
3.6. A megrendelést Szolgáltató regisztrált, és nem regisztrált Ügyféltől csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.7. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalon keresztül elektronikus úton leadott megrendelésekre indokolt esetben telefonon vagy e-mailen megerősítését kérjen, valamint ennek sikertelensége esetén a megrendelést érvénytelennek minősítse.
3.8. A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását az Ügyfél az Ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címén illetve telefonon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a kiszállítás előtt lehetséges.
3.9. Ügyfél megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.10. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az e-mail címmel regisztrált Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni (amennyiben kéri az Ügyfél).
4. Szállítási és fizetési feltételek
A Weblapon Szolgáltató jelenleg az alábbi szállítási és fizetési módokat biztosítja:
4.1. A terméket Szolgáltató saját járművel kézbesíti az Ügyfél által megadott, jelen ÁSZF 1.1, ill. 3.1 pontjaiban megadott területi hatálya alá eső címre. A fizetés az áru átvételekor, készpénzben történik. Szállítás előtt a Szolgáltató kapcsolatba lép az ügyféllel és egyeztet a szállítás pontos időpontjáról.
5. Elállás joga, módja, következményei
5.1. A megrendelést leadó felhasználó a megrendelés kézbesítését követően a leadott rendelés azon tételeit, amelyek jellegüknél fogva nem gyorsan romlandóak 8 munkanapon belül visszaküldheti a Szolgáltató részére a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. és 5. §-ra tekintettel. Az élelmiszerek romlandóság alapján történő besorolása az európai uniós szabályozásnak megfelelően és a korábbi Élelmiszer biztonság zöld könyve alapján történik. Az élelmiszerekkel kapcsolatos jogszabályok a következő linken elérhetőek: https://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszer-jogszabalyok-jegyzeke A visszaküldés költségei a megrendelést leadó felhasználót terhelik. A Szolgáltató a visszaküldött tételeket tartalmazó csomag felbontásáról és a tételekről fényképet készít az esetleges viták elkerülése érdekében. A Szolgáltató köteles a megszabott határidőn belül visszaküldött tételek ellenértékét a visszaküldött csomag kézhezvételét követően legkésőbb 30 napon belül visszafizetni a megrendelést leadó felhasználónak, készpénzes fizetés esetén a felhasználó választása szerint a felhasználó által e-mailben megküldött banki adatok alapján banki átutalással a megjelölt bankszámlaszámra vagy készpénzben. A megrendelő a hibás, nyomott, sérült termékek átvételét megtagadhatja. Amennyiben a megrendelő a csomag átvételekor személyesen nincs jelen, úgy elvárható határidőn belül (1-3 nap) fényképpel jelezheti a Szolgáltatónak a hibás terméket, amit a Szolgáltató a fentiek figyelembe vételével korrigálhat. A termék átvételekor jelezze felénk reklamációját. Ezt követően csak olyan friss termékre tudunk elfogadni reklamációt, aminek fogyasztási ideje hosszabb mint 1 nap illetve, ahol a probléma nem volt szemmel látható. Hosszabb szavatossági idejű termékeknél természetesen a minőségi kifogást később is elfogadjuk.
6. Egyebek
6.1. Kiegészítő szolgáltatások

A Szolgáltató az Ügyféllel kötött egyedi megállapodás alapján többletszolgáltatásokat (automatikusan hetente kiszállítás, egyedi kiszállítást) is vállal. Ezen többletszolgáltatások díja minden esetben az Ügyfél és Szolgáltató közötti egyedi megállapodás tárgya.
6.2. Honlap használata, folyamatos működése

A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Honlap, és a Honlapon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoznak. A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Honlap látogatásának és használatának, biztonságosságának és megbízhatóságának érdekében, azonban ennek ellenére is előállhatnak olyan technikai hibák, amelyek lehetőségének tudomásulvételét a Honlap látogatói és felhasználói részéről vélelmez a Szolgáltató.
6.3. Szerzői jogok

A Honlap teljes tartalma, így különösen az azon található adatok, tájékoztatók, képek, leírások, szövegek, ábrák és a Honlap arculata, megjelenése és felépítése, az egyes funkciók kivitelezése a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, és mint olyan szerzői jogi oltalmat élvez. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azok felhasználása sérti a Szolgáltató szerzői jogait és jogi következményeket von maga után. A Honlapra történő hivatkozás elhelyezése más felületeken engedélyezett, amennyiben a hivatkozás a Honlap főoldalára vezet, a Honlap belső oldalaira hivatkozás nem engedélyezett. Egyik esetben sem történhet a hivatkozás olyan formában, hogy azzal a Honlap, illetve annak valamely belső oldala vagy tartalma egy másik honlap tartalmaként tűnjön fel.
6.4. Termékeket ábrázoló képek

A Honlapon megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek! A Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a termék azonos lesz a képen láthatóval, melyért felelősséget nem tud vállalni. A Honlapon található információkat legjobb tudása és meggyőződése szerint közli a Szolgáltató, mely tartalmazza a termék részletes leírását, súlyát, összetevőit és allergéneket, szükség esetén a tápértékét, egységárát. Kérjük a regisztrált felhasználókat, hogy az illusztrációként feltüntetett képet, grafikát szíveskedjenek egyeztetni a rendelt termék adataival, esetlegesen a gazda@mozesfarm.hu email címen segítséget kérni a Szolgáltatótól.
6.5. Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. 6.6. Jogvita

A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a közte és a Szolgáltatást igénybevevő regisztrált felhasználó között létrejött szerződésből eredő bármilyen nemű nézeteltérést vagy vitát a felek bíróságon kívül rendezzék el. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a szerződésből eredő jogvitával kapcsolatosan a Szolgáltató székhelye és a pertárgy értéke szerint illetékes magyar rendes bíróság kizárólagosan jogosult eljárni. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató a Szolgáltatást képező üzleti tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Kérjük, hogy csak akkor regisztráljon a Weboldalon, amennyiben egyetért a fentiekkel. Amennyiben az ÁSZF-el kapcsolatban bármilyen további kérdése lenne, úgy kérjük, írja meg azt az gazda@mozesfarm.hu e-mail címre.
Így működik Megrendelés HázhozszállításBelépés

Adatkezelés | ÁSZF


Honlap: aevosoft❖ab.aevo